top of page

About us

Tøyen Fil og Klafferi is the name of an imagined sound factory founded in 2010 at Tøyen in Oslo, where the instruments file, trill, bow and blow life into new works of music. The factory workers share a great passion for the development and performance of new music, and their taste for exploration drives them to work within a wide spectrum of different genres. The quartet invites composers of diverse backgrounds and musical orientations to write for the ensemble.

————————————————————————————————

During the past ten years, TFK has given premiere performances of numerous compositions and collaborated with many Norwegian and international composers like Hafdís Bjarnadottir, Jon Øivind Ness, Julian Skar, Gudmundur Steinn Gunnarsson, Lars Skoglund, Carola Bauckholt, Ylva Lund Bergner, Lars Myrvoll, Kristine Tjøgersen, Bergrun Snæbjørnsdottir, Christian Blom, Jessica Sligter, Klaus Holm, Roberta Lazo Valenzuela and Jorge Gómez Elizondo.

————————————————————————————————

TFK has toured throughout the Nordic countries and enjoyed fruitful collaborations with institutions for contemporary music in Europe, like the Ultima festival, the Only Connect festival, PhonoFemme in Vienna, Bruckner University in Linz, EMS in Stockholm, Atalante in Gothenburg, the Sláturtíð festival, Reykjavik Art Museum and MENGI in Reykjavik, NOTAM, Bomuldsfabrikken in Arendal and nyMusikk in Oslo, Stavanger, Trondheim and Bergen.

Words about TFK

Ballade about "Botanisk hage":

 Botanisk Hage er like mangfaldig og fargerik som namnet skulle seie. [...] For å uttrykke ein slik kompleksitet, og slike abstrakte idear, med overtyding, krevst uhyre dyktige musikarar. Det er eit fingerspisspresist spel frå kvar enkelt. Det er liksom akkurat den lyden dei ville ha akkurat der og akkurat slik – og det høyrer du. Dette gjer kvartettens klangrepertoar enormt.  [...] Etter lyttevandringa med Tøyen Fil og Klafferi, står eg og kikar utover Sofienbergparken. Eg ser annleis, lyttar annleis, luktar annleis og tenkjer annleis.

 

 

Botanical gardens as diverse and colorful as the name would suggest. [...] In order to express such complexity, and such abstract ideas, with conviction, extremely skilled musicians are required. It is fingertip-precise from each individual. It's like exactly the sound they wanted exactly there and exactly like that - and you hear it. This makes the quartet's sound repertoire enormous. [...] After the listening tour with Tøyen Fil and Klafferi, I stand looking out over Sofienbergparken. I see differently, listen differently, smell differently and think differently.

Musikkritikk.no about "Botanisk hage":

Instrumentariet legger til rette for utallige klanger, farger og måter å fortelle på gjennom lyd. Og musikerne beveger seg med letthet og overbevisning gjennom seks forskjellige typer av klanglandskap. [...]  [Bjarnadóttirs] har lagd et ganske så fabelaktig, komplekst og velfungerende lydlandskap. Det er utrolig at en kvartett kan få til et så rikt og variert lydbilde, selv om «elektronikk» er et av instrumentene. [...]Ja, dette er en lekker skildring av naturens lyder, men ennå mer er det klangkunst på høyt nivå, både fra komponist og musikere.

 

[...]

 

Debutplata til Tøyen Fil og Klafferi er en forunderlig oppdagelsesferd i samtidsmusikkens mange ansikt. [...] Mest av alt er dette en helhetlig tenkt plate, med musikere som suverent behersker sine instrumenter og musikken de spiller, og det er en plate som tegner et rikt bilde av unge samtidskomponister. 

 

 

The instruments facilitate countless sounds, colours and ways of telling stories through sound. And the musicians move with ease and conviction through six different types of soundscapes. [...] [Bjarnadóttir's] has created a rather fabulous, complex, and well-functioning soundscape. It is incredible that a quartet can achieve such a rich and varied soundscape, even if "electronics" are one of the instruments. [...]Yes, this is a lovely depiction of the sounds of nature, but even more so, it is sound art at a high level, both from composers and musicians.

 

[...]

 

Tøyen Fil og Klafferi's debut album is a wonderful voyage of discovery into the many faces of contemporary music. [...] Most of all, this is a comprehensively thought-out record, with musicians who master their instruments and the music they play superbly, and it is a record that paints a rich picture of young contemporary composers.

African Paper about "Botanisk hage":

“Botanisk hage” ist der perfekte Inspirationsquell für Synästheten und Pseudosynästheten aller Art mit Faible für grüne Osasen inmitten der nordischen Großstadt und vielleicht gerade deshalb so gelungen, weil sie die Balance zwischen Musik und Sound, Abstraktion und Plastizität zu wahren versteht.

 

"Botanisk hage" is the perfect source of inspiration for synesthetes and pseudo-synesthetes of all kinds with a soft spot for green osases in the middle of the Nordic city, and perhaps that's why it's so successful because it knows how to maintain the balance between music and sound, abstraction and plasticity.

 

«Botanisk hage» er den perfekte inspirasjonskilden for synesteter og pseudosynesteter av alle slag med et mykt sted for grønne osaser midt i den nordiske byen, og kanskje er det derfor den er så vellykket fordi den vet hvordan den skal opprettholde balansen mellom musikk og lyd, abstraksjon og plastisitet.

Esteros about "Botanisk hage":

Spinta innovativa e passione, carattere ludico e rigore esecutivo sono gli elementi di un’equazione perfetta ed esemplare nell’ambito della nuova musica da camera.  

Una selva “addomesticata” di amenità acustiche vi attende tra i solchi di questo imperdibile Lp.

 

Innovative drive and passion, playful character and executive rigor are the elements of a perfect and exemplary equation in the field of new chamber music.

A "domesticated" forest of acoustic amenities awaits you in the grooves of this unmissable LP.

 

Innovativt driv og lidenskap, leken karakter og utøvende strenghet er elementene i en perfekt og eksemplarisk ligning innen ny kammermusikk.

En "domestikert" skog av akustiske bekvemmeligheter venter på deg i sporene på denne uunnværlige LP-en.

Sigbjørn Apeland about "Botanisk hage":

Dag og tid 24.12.2020

 

Verka er fulle av små detaljar som openberrar seg for kvar gong ein lyder på Botanisk hage - på same måten som det er nye ting å oppdaga kvar gong ein går med opne sansar inn i en botanisk hage.

 

The works are full of small details that reveal themselves every time you listen to Botanisk hage - in the same way that there are new things to discover every time you walk into a botanical garden with your senses open.

Freejazz blog about concert in Wels, November 2022:

Tøyen Fil og Klafferi fanget publikums oppmerksomhet med deres fantasifulle og oppfinnsomme spill og den imponerende elegansen i deres utfordrende repertoar.

Tøyen Fil og Klafferi captured the attention of the audience with their imaginative and inventive playing and the commanding elegance of their challenging repertoire.

Under duksen about concert at Only Connect Festival, Trondheim, April 2023:

 

Det er lette kontraster, skarpe dissonanser og kjempegodt samspill. Kudos til Tøyen Fil som alltid leverer. Tøyen Fil leverte et vakkert, flytende, eksistensielt verk som brukte digitale lasere, blåseinstrumenter og dialog til å skape en liten verden vakre klanger og hva det er å være et vesen, mer enn bare et menneske.

 

There are light contrasts, sharp dissonances and great interplay. Kudos to Tøyen Fil who always deliver. Tøyen Fil delivered a beautiful, fluid, existential work that used digital lasers, wind instruments and dialogue to create a small world of beautiful sounds and what it is to be a being, more than just a human.

bottom of page